Son Dakika :
BAŞKAN CAHAN'DAN 23 NİSAN MESAJI
Rusya Tarım Heyeti İlimizi Ziyaret Etti
BUGÜN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
UŞAK BELEDİYE BAŞKANI CAHAN'DAN KANDİL MESAJI
ÜNİVERSİTE GÜVENLİĞİ TOPLANTISI VALİ BAŞKANLIĞINDA YAPILDI
İŞKUR’DAN SÜT HİJYENİ KURSU
VALİ DEMİR MUHASEBECİLER İLE BİR ARAYA GELDİ
“UŞAK’TA NARKO-REHBER SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR ”
Mahalle Konağı Muhtarları Ağırladı, Afrinle Canlı Bağlantı Kuruldu
Üniversitede “Sürdürülebilir Kimyasal Süreçler” Sempozyumu Gerçekleştirildi

Anasayfa

RESMİ İLANLAR

tarih27 Mart 2014, 15:00
yazar Uşak Haber
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği KİT KARŞILIĞI İMMUNHİSTOKIMYA BOYAMA CİHAZI ALIMI İŞİ UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİT KARŞILIĞI İMMUNHİSTOKİMYA BOYAMA CİHAZI ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2014/31117 1-İdarenin a)Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ 1.EMLAK SOKAK NO: 39 64100 MERKEZ/UŞAK b)Telefon ve faks numarası : 2762167000-112-116-2762238477 c)Elektronik Posta Adresi : ukhbmsb@hotmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi(varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem (3.000 Test) Kit Alımı-Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b)Teslim yeri : Uşak Devlet Hastanesi c)Teslim tarihi : Yüklenici ile sözleşme yapıldıktan sonra Hastane idaresinin talebi doğrultusunda firma cihazı 7 gün içinde Uşak Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarına kurarak çalışır vaziyette teslim edecektir. Detection kitler «antikorlar ve sarf malzemeler idarenin isteği doğrultusunda peyder pey alınacak olup; Uşak Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Deposuna teslim edilecektir. Yüklenici sipariş verildikten sonra en geç 10 gün içinde sipariş teslim edeceklerdir. Sözleşmenin süresi 31.12.2014 tarihine kadardır. 3- İhalenin a)Yapılacağı yer : Uşak İli Kamu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Birimi b)Tarihi ve saati : 08.04.2014 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: a.Cihazın Türkiye ana distribütör firmasının Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi olmalı ve ihale dosyasında sunulmalıdır. b.Firmalar teklif ile birlikte Cihazın bakım ve onarımı için gerekli alt yapıya sahip olduklarını belgeleyeceklerdir.(Teknik servis sağlayacak personele ait eğitim durumlarını gösteren belge ve ulaşılabilecek telefon numaralarını ibraz edeceklerdir.) 4.3.2. 4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Teklif edilen kitler ve cihaz, T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıt belgesine haiz olmalı ve TITUBB'da "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır." ibaresi bulunmalıdır ve bu husus ihalede de belgelendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı onay tarihi en geç ihale tarihi itibari ile olmalıdır. Teklif veren isteklilere verilmiş yetki belgesi de teklife eklenecektir. ( TITUBB bayi bilgi formu) 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: * a.Tedarik edilecek cihazın ve kitlerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalog ve fotoğraflar ihale dosyası ile birlikte verilecektir. b.Firmalar teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve teknik şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "marka model cihaz ve kitleri teklifimizin teknik şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmalar başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. c.Firmalar kitler ve cihazın menşeini teklif dosyasında sunmalıdır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak İli Kamu Hastanelerj Birliği Genel Sekreterliği Satmalına Birimi adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI UŞAK ŞUBESİ TR 200001200978200006100047 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak İli Kamu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (Yetmiş Beş ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İl Basın No:2014/197

EN SON

YORUMLANANLAR

  UŞAK HABER GAZETESİ

  BİZİ TAKİP EDİN

  facebook facebook facebook

  E-BÜLTEN KAYIT

  Adınız Soyadınız :
  E-Mail :

  kaydet

  www.usakhabergazetesi.com


  İsmetpaşa cad. 1. burçak sk no: 9/A
  UŞAK
  Telefon : 0 (276) 215 14 19
  Fax : 0 (276) 227 68 25
  Mail : info@usakhabergazetesi.com

  Copyright | 2011 usakhabergazetesi.com

  Altyapı: MyDesign Haber Sistemi | Designed by İskender SAÇLI