Son Dakika :
BAŞKAN CAHAN'DAN 23 NİSAN MESAJI
Rusya Tarım Heyeti İlimizi Ziyaret Etti
BUGÜN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
UŞAK BELEDİYE BAŞKANI CAHAN'DAN KANDİL MESAJI
ÜNİVERSİTE GÜVENLİĞİ TOPLANTISI VALİ BAŞKANLIĞINDA YAPILDI
İŞKUR’DAN SÜT HİJYENİ KURSU
VALİ DEMİR MUHASEBECİLER İLE BİR ARAYA GELDİ
“UŞAK’TA NARKO-REHBER SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR ”
Mahalle Konağı Muhtarları Ağırladı, Afrinle Canlı Bağlantı Kuruldu
Üniversitede “Sürdürülebilir Kimyasal Süreçler” Sempozyumu Gerçekleştirildi

Anasayfa

RESMİ İLANLAR

tarih18 Temmuz 2012, 09:51
yazar Uşak Haber
Uşak Halk Sağlığı Müdürlüğü
KIRTASİYE VE BÜRO MALZEMELERİ
KIRTASİYE VE BÜRO MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2012/89147
1-İdarenin
a) Adresi:Kemalöz Mahallesi 3. Yakut Sokak No:2 64200 UŞAK MERKEZ
b) Telefon ve faks numarası: 2762241700 - 2762243401
c) Elektronik Posta Adresi: usakhalksagligimudurlugu@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'
ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Uşak Halk Sağlığı Müdürlüğü Ambarı (Kemalöz Mahallesi 3. Yakut Sokak No:2 Merkez Uşak )
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yüklenici söz konusu malları 10 gün içerisinde teslim etmek zorundadır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Uşak Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi (Kemalöz  Mahallesi  3. Yakut Sokak No:2 Merkez Uşak)
b) Tarihi ve saati : 25.07.2012 -10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte tedarik edecekleri malların numunelerini vermek zorundadır. Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte tedarik edecekleri malların kataloglarını ve fotoğraflarını vermek zorundadır.
Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte tedarik edecekleri mallar için teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamaları içeren dokümanı vermek zorundadır.
Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte verecekleri Numunelerin üzerine firma adı, malzemenin sıra numarası ve adını belirtecektir.
Teklif verdikleri kalemlere ait numuneyi, ihale saatine kadar teslim etmeyen firmaların ilgili kalemler için teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Teklif verdikleri kalemlere ait katalog ve fotoğrafları teklif zarfı içinde vermeyen firmaların ilgili kalemler için teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Teklif verdikleri kalemlere ait teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamaları içeren dokümanı teklif zarfı içinde vermeyen firmaların ilgili kalemler için teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır
Teklif verdikleri kalemlere ait numunelerin üzerine firma adı, malzemenin sıra numarası ve adı belirtilmeyen firmalar ilgili kalemler için teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi (Kemalöz Mahallesi 3. Yakut Sokak No:2 Merkez Uşak) adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 57 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Uşak Halk Bankası TR 2700 0120 0978 2000 0500 0038 ıban nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi (Kemalöz Mahallesi 3. Yakut Sokak No:2 Merkez Uşak) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İl Basın No: 2012/383 - 18.07.2012

EN SON

YORUMLANANLAR

  UŞAK HABER GAZETESİ

  BİZİ TAKİP EDİN

  facebook facebook facebook

  E-BÜLTEN KAYIT

  Adınız Soyadınız :
  E-Mail :

  kaydet

  www.usakhabergazetesi.com


  İsmetpaşa cad. 1. burçak sk no: 9/A
  UŞAK
  Telefon : 0 (276) 215 14 19
  Fax : 0 (276) 227 68 25
  Mail : info@usakhabergazetesi.com

  Copyright | 2011 usakhabergazetesi.com

  Altyapı: MyDesign Haber Sistemi | Designed by İskender SAÇLI